English
Germany
Česky
NEUIGKEITEN
 • 20.01.2020
  Navýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí – od 1. 1. 2020 činí poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.
 • 27.11.2019
  Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Povinnost elektronické evidence tržeb se od 1. května 2020 bude nově vztahovat i na řemeslníky, poskytovatele služeb, účetní, advokáty a další.
 • 17.10.2019
  Dne 9. 10. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který komplexně upravuje výkon znalecké činnosti v České republice (zákon č. 254/2019 Sb.). Nový zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
 • 19.09.2019
  Nejvyšší soud ČR judikoval, že v případě odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku je osobou oprávněnou k náhradě újmy nejen ten, kdo si vadný výrobek koupil, pronajal, či jinak opatřil, ale i každá jiná osoba, jíž v příčinné souvislosti s vadou výrobku vznikla újma. Zákonem jsou chráněni i další nabyvatelé výrobku a třetí osoby (náhodní kolemjdoucí), a to i v případě, že se jedná o podnikatele, či odborníky. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze tehdy, pokud si odborník byl vědom vadnosti či nebezpečnosti výrobku a přesto s ním nepřiměřeně či neodborně manipuloval.
 • 06.09.2019
  Nejvyšší soud ČR judikoval v otázce náhrady nemajetkové újmy za usmrcení osoby blízké. Za základní částku náhrady, modifikovatelnou s užitím zákonných a judikaturou dovozených hledisek, lze podle NS považovat v případě nejbližších osob(manžel, rodiče, děti) dvacetinásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného. (dle rozsudku sp.zn. 25 Cdo 894/2018)
 • 08.08.2019
  Rozdělení zisku v akciové společnosti - podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, s účinnosti od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období.
 • 02.08.2019
  Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V rámci novely byla sjednocena lhůta pro přihlašování pohledávek věřitelů jak pro konkurs, tak pro oddlužení. Nově tedy platí pro oba způsoby řešení úpadku lhůta 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku.
 • 24.06.2019
  Dne 23. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která doplnila předmětný zákon o ustanovení § 16b upravující přezkumné řízení. Rozhodnutí nadřízeného orgánu, jenž rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu § 2, lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení je nově příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů je rovněž příslušný učinit opatření proti nečinnosti tohoto nadřízeného orgánu.
 • 31.05.2019
  Dne 1. 6. 2019 nabude účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která kromě řady změn technického charakteru zásadně mění především proces oddlužení. Novela je vedena snahou zpřístupnit možnost oddlužení širšímu spektru dlužníků a dotýká se významným způsobem řady zákonných pravidel tohoto institutu (např. byla zrušena minimální hranice úhrady 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů). V této souvislosti upozorňujeme, že na serveru www.justice.cz je k dispozici ke stažení nová verze přihlášky do insolvence.
 • 12.04.2019
  Ústavní soud se vyjádřil k běhu promlčecí lhůty v řízení o náhradě újmy na zdraví. Podle ÚS nelze spravedlivě žádat od poškozeného pacienta, aby ještě v průběhu neukončené léčby vyhodnocoval, zda je jeho zdravotní stav ustálen, nejsou-li schopni se na tom shodnout ani odborníci. V daném případě nebylo možné dospět k závěru, že si stěžovatelka již v roce 2007 musela být subjektivně vědoma na základě informací, které jí mohly být jako laikovi zprostředkovány jen stanovisky odborníků, že její stav se již nezvratně ustálil bez ohledu na to, že budou prováděny další operace (nález IV. ÚS 774/18).
 • 15.03.2019
  Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 4129/18, vyslovil názor, že poskytovatel úvěru spotřebiteli, má povinnost prověřit schopnost spotřebitele plánovaný úvěr splatit, přičemž by se neměl omezit pouze na informace získané od samotného dlužníka. Bez prověření schopnosti dlužníka splácet, riskuje poskytovatel neplatnost smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými mravy, neboť když neprověřil finanční možnosti dlužníka, tak také neposkytuje úvěr s odůvodněnou důvěrou v to, že bude řádně splacen a jeho cílem může spíše být dosažení (většího) zisku realizací mnohdy násobného zajištění původního dluhu.
 • 09.02.2019
  Byla přijata novela insolvenčního zákona, která zmírňuje podmínky oddlužení. Toto zmírnění má umožnit více předluženým lidem vrátit se zpět do obvyklého ekonomického života. Varianty oddlužení budou nově dvě – v první z nich lidé splatí věřitelům za 3 roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě uhradí za 5 let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, bude o jejich oddlužení na konec rozhodovat soud. Ten posoudí, zda se dlužník o splacení dluhů opravdu snažil. Dlužníci budou muset věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši 1089 korun za měsíc.
 • 07.12.2018
  Poslanecká sněmovna dne 5. 12. 2018 schválila zákon o zpracování osobních údajů, který navazuje na nařízení GDPR. Nový zákon o zpracování osobních údajů, který nyní dostane k projednání Senát, nahradí dosavadní zákon o ochraně osobních údajů. O nabytí účinnosti tohoto zákona po skončení legislativního procesu Vás budeme na našich stránkách informovat.
 • 12.11.2018
  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále také jen „rejstříkový zákon“), ve znění účinném od 1. ledna 2018, zřidil evidenci skutečných majitelů právnické osoby a svěřenského fondu. Evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona, neuplatní se na ni tedy režim známý pro veřejné rejstříky (režim materiální publicity, nejsou stanoveny přímé sankce za nesplnění povinnosti k zápisu atd.). Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019.
 • 26.09.2018
  VE ČTVRTEK 27. 9. 2018 BUDE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH VÝPADEK PEVNÝCH LINEK KANCELÁŘE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
 • 21.09.2018
  Ústavní soud se ve svém nálezu zabýval pojmem osoby blízké, když vyhověl ústavní stížnosti osoby, která odmítla vypovídat v trestním řízení z důvodu nebezpečí trestního stíhání osob blízkých. Ústavní soud konstatoval, že za osoby blízké se považují i přátelé, přestože mezi nimi není rodinné pouto, pokud pociťují újmu svého přítele jako újmu vlastní. Na posouzení blízkého vztahu však nemá vliv, pokud se osoby pravidelně nestýkají. Podstatnými faktory pro posouzení blízkého vztahu může být dlouhodobá známost, trávení společných chvil a pocit větší sounáležitosti k příteli než k vlastní rodině.
 • 21.09.2018
  Úřad pro ochranu osobních údajů vydal vyjádření o zpracování osobních údajů zákazníků pro účely přímého marketingu tj. rozesílání obchodních sdělení. Obchodník v postavení správce osobních údajů postupuje v souladu s GDPR, pokud poskytne zákazníkům informaci o jejich právu odmítnout zasílání obchodních sdělení přímo při objednávce nebo v každém obchodním sdělení, které na elektronickou adresu zákazníka zašle. Osobní údaje zákazníka nesmí být nadále zpracovávány pro marketingové účely, jestliže zákazník zasílání odmítne.
 • 08.08.2018
  Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 955/18 ze dne 9. 7. 2018 připustil, že „osobou blízkou“ může být nejen osoba příbuzná, ale i osoba v přátelském vztahu, a to za předpokladu, že přátelský vztah dosahuje určité intenzity. Ta může být dána např. podobností názorů, délkou trvání přátelského vztahu, společnými zážitky nebo zájmy, profesní provázaností či bydlením v sousedství. Na intenzitě přátelského vztahu neubírá ani to, pokud se přátelé delší dobu nevídají. V intencích tohoto nálezu tak je možné např. odepřít výpověď proti svému blízkému příteli.
 • 19.10.0201
  Dne 19. 9. 2018 byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR ve 3. čtení návrh zákona, který upravuje nový trestný čin „Maření spravedlnosti“. Tento trestný čin by měl upravovat nově § 347a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestného činu maření spravedlnosti se dopustí ten, kdo úmyslně předloží důkazní prostředek, který je padělaný nebo pozměněný v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý.
NEWSLETTER