AKTUALITY
English
Germany
Česky
NOVINKY
 • 18.09.2020
  Dne 2. 9. 2020 vydal Ústavní soud nález pod sp. zn. IV. ÚS 4156/19. Ústavní soud konstatoval, že větší vzdálenost mezi bydlišti rodičů dítěte standardně nemůže jít k tíži pouze jednomu z nich a nesmí být důvodem porušení práva dítěte na styk s oběma rodiči. Nezletilé dítě bylo v daném případě svěřeno do péče matky, přičemž otci byl umožněn styk s nezletilým, avšak měl bydliště vzdálené 270 kilometrů. Ústavní soud zdůraznil, že v zájmu rovnoměrného vyvážení překážek spojených s realizací styku dítěte s rodičem na větší vzdálenost je nutné, aby je nesl i rodič, jemuž dítě bylo svěřeno do péče.
 • 31.08.2020
  Dne 1. 10. 2020 nabude účinnosti rovněž novela trestního řádu, která významně rozšiřuje možnost uzavřít dohodu o vině a trestu. Nově tak bude možno dohodu uzavřít i u zvlášť závažných zločinů, tedy u těch, u nichž zákon stanoví trest odnětí svobody nejméně 10 let. Další novinkou, kterou novela přináší, je benevolentnější úprava podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a proto bude možné, aby byl podmínečně propuštěn po vykonání třetiny trestu i ten, kdo byl odsouzen pro zvlášť závažný zločin.
 • 07.08.2020
  Dne 1. 10. 2020 nabude účinnosti novela trestního zákoníku, která posouvá hranici škody nikoliv nepatrné z částky 5.000,- Kč na 10.000,- Kč; tedy trestní odpovědnost u celé řady trestných činů nově vznikne až při způsobení škody v částce 10.000,- Kč. Obdobně se na dvojnásobek posouvají i ostatní hranice škody nikoliv malé, větší škody a značné škody, jakož i škody velkého rozsahu, která nově činí 10 mil. Kč.
 • 24.07.2020
  Dne 30.7. 2020 částečně nabyde účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tato část upravuje například doručování písemností zaměstnavatele zaměstnancům. Nově tak bude muset vždy zaměstnavatel upřednostnit doručení na pracovišti a až poté bude moci využít alternativy, které mu zákoník práce nabízí. Úpravy doznala i fikce doručení písemnosti od zaměstnavatele skrze poštu, jejíž lhůta pro zaměstnance nyní činí 15 dnů. Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti další část novely, která nově určuje například výpočet dovolené nebo režim sdílení pracovního místa.
 • 08.07.2020
  Dne 12. 7. 2020 nabude účinnosti nařízení EU č. 2019/1150, které zásadním způsobem upraví poskytování tzv. online zprostředkovatelských služeb, kterými jsou např. Booking, Aukro nebo Airbnb. Nařízení si klade za cíl vytvořit spravedlivé a transparentní podmínky při nabízení podnikatelských aktivit skrze online zprostředkovatelské služby. Nově tak budou muset zprostředkovatelé například popsat parametry pro pořadí podnikatelů a jejich výrobků na webu nebo zavést systém pro vyřizování stížností podnikatelů. Při nesplnění svých povinností hrozí zprostředkovatelům pokuta až 10 milionů Kč.
 • 12.06.2020
  Dne 1. 7. 2020 nabude účinnosti novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, týkající se bytového spoluvlastnictví. Zákon přináší mnohá zjednodušení a konkretizaci některých pravidel, jejichž výklad byl po přijetí nového občanského zákoníku předmětem odborné diskuze a která činila řadu problémů v běžném chodu společenství vlastníků jednotek či při nakládání s jednotkami. Dochází např. ke zjednodušení procesu přijetí změny prohlášení či tzv. nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti a závažným způsobem tak zasahuje do práv ostatních vlastníků jednotek.
 • 14.04.2020
  Vážení klienti, dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že naše advokátní kancelář zůstává otevřena i během stávajícího období nouzového stavu v České republice. Přestože se v souladu s platnými opatřeními snažíme omezovat osobní kontakt, jsme Vám plně k dispozici prostřednictvím telefonu, e-mailu a dalších aplikací (Skype apod.). Budete-li proto potřebovat právní podporu při řešení Vašich záležitostí, neváhejte se na nás obrátit. Věříme, že společně to zvládneme. Děkujeme Vám za zachování přízně a budeme se těšit na setkání v lepších časech! Vaše AK Jarušek, Straková & Partners
 • 20.01.2020
  Navýšení poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí – od 1. 1. 2020 činí poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.
 • 27.11.2019
  Dne 1. května 2020 nabyde účinnosti novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Povinnost elektronické evidence tržeb se od 1. května 2020 bude nově vztahovat i na řemeslníky, poskytovatele služeb, účetní, advokáty a další.
 • 17.10.2019
  Dne 9. 10. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který komplexně upravuje výkon znalecké činnosti v České republice (zákon č. 254/2019 Sb.). Nový zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
 • 19.09.2019
  Nejvyšší soud ČR judikoval, že v případě odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku je osobou oprávněnou k náhradě újmy nejen ten, kdo si vadný výrobek koupil, pronajal, či jinak opatřil, ale i každá jiná osoba, jíž v příčinné souvislosti s vadou výrobku vznikla újma. Zákonem jsou chráněni i další nabyvatelé výrobku a třetí osoby (náhodní kolemjdoucí), a to i v případě, že se jedná o podnikatele, či odborníky. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze tehdy, pokud si odborník byl vědom vadnosti či nebezpečnosti výrobku a přesto s ním nepřiměřeně či neodborně manipuloval.
 • 06.09.2019
  Nejvyšší soud ČR judikoval v otázce náhrady nemajetkové újmy za usmrcení osoby blízké. Za základní částku náhrady, modifikovatelnou s užitím zákonných a judikaturou dovozených hledisek, lze podle NS považovat v případě nejbližších osob(manžel, rodiče, děti) dvacetinásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející smrti poškozeného. (dle rozsudku sp.zn. 25 Cdo 894/2018)
 • 08.08.2019
  Rozdělení zisku v akciové společnosti - podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, s účinnosti od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období může sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období.
 • 02.08.2019
  Dne 1. 6. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V rámci novely byla sjednocena lhůta pro přihlašování pohledávek věřitelů jak pro konkurs, tak pro oddlužení. Nově tedy platí pro oba způsoby řešení úpadku lhůta 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku.
 • 24.06.2019
  Dne 23. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která doplnila předmětný zákon o ustanovení § 16b upravující přezkumné řízení. Rozhodnutí nadřízeného orgánu, jenž rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu § 2, lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení je nově příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů je rovněž příslušný učinit opatření proti nečinnosti tohoto nadřízeného orgánu.
 • 31.05.2019
  Dne 1. 6. 2019 nabude účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která kromě řady změn technického charakteru zásadně mění především proces oddlužení. Novela je vedena snahou zpřístupnit možnost oddlužení širšímu spektru dlužníků a dotýká se významným způsobem řady zákonných pravidel tohoto institutu (např. byla zrušena minimální hranice úhrady 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů). V této souvislosti upozorňujeme, že na serveru www.justice.cz je k dispozici ke stažení nová verze přihlášky do insolvence.
 • 12.04.2019
  Ústavní soud se vyjádřil k běhu promlčecí lhůty v řízení o náhradě újmy na zdraví. Podle ÚS nelze spravedlivě žádat od poškozeného pacienta, aby ještě v průběhu neukončené léčby vyhodnocoval, zda je jeho zdravotní stav ustálen, nejsou-li schopni se na tom shodnout ani odborníci. V daném případě nebylo možné dospět k závěru, že si stěžovatelka již v roce 2007 musela být subjektivně vědoma na základě informací, které jí mohly být jako laikovi zprostředkovány jen stanovisky odborníků, že její stav se již nezvratně ustálil bez ohledu na to, že budou prováděny další operace (nález IV. ÚS 774/18).
 • 15.03.2019
  Ústavní soud v nálezu sp. zn. III. ÚS 4129/18, vyslovil názor, že poskytovatel úvěru spotřebiteli, má povinnost prověřit schopnost spotřebitele plánovaný úvěr splatit, přičemž by se neměl omezit pouze na informace získané od samotného dlužníka. Bez prověření schopnosti dlužníka splácet, riskuje poskytovatel neplatnost smlouvy o úvěru pro rozpor s dobrými mravy, neboť když neprověřil finanční možnosti dlužníka, tak také neposkytuje úvěr s odůvodněnou důvěrou v to, že bude řádně splacen a jeho cílem může spíše být dosažení (většího) zisku realizací mnohdy násobného zajištění původního dluhu.
AKTUALITY
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Vážení klienti,

v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jež byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., si Vás tímto dovolujeme informovat, že s účinností od 1. 2. 2016 je dána možnost řešení vzniklých sporů mezi podnikateli a spotřebiteli mimosoudně, a to před nezávislým orgánem k řešení sporů.

K řešení sporů mezi advokátem a klientem – spotřebitelem vzniklých ze smlouvy o poskytování právních služeb byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora.

Odkaz na internetové stránky pověřeného subjektu: www.cak.cz.