ZAMĚŘENÍ
English
Germany
Česky
ZAMĚŘENÍ
Poskytujeme služby ve všech oblastech práva, především v právu občanském, pracovním, trestním a správním. Součástí našich právních služeb je rovněž komplexní poradenství v právu rodinném. S ohledem na naše dosavadní zkušenosti jsme připraveni naše klienty kvalifikovaně zastoupit též v řízeních před Ústavním soudem, pokud byli zkráceni ve svých ústavně zaručených právech, popř. v řízeních před Evropským soudem pro lidská práva.
Naším cílem je poskytovat ve všech oblastech práva nadstandardní právní služby a zaručit klientům detailní znalost právní úpravy při řešení specifických problémů včetně aktuální soudní judikatury, což nás vede k podporování specializace jednotlivých právníků v rámci našeho týmu. Naše kancelář se tak profiluje jako tým schopný nabídnout svým klientům komplexní právní poradenství.
Portfolio našich služeb zahrnuje kompletní právní servis včetně konzultací, sepisování právních rozborů i analýz a sepisování listin o právních jednáních (smluv, plných mocí, procesních podání). Zájmy našich klientů hájíme rovněž v řízeních před soudy, rozhodčími orgány a obecně orgány veřejné moci.
Naši právníci mají značné zkušenosti s poskytováním právních služeb zahraničním klientům působícím na území České republiky i tuzemským subjektům, které mají právní vztahy s cizinou. Právní poradenství poskytujeme v anglickém, německém a francouzském jazyce. V případě zájmu o profesionální ošetření zájmů našich klientů v cizím právním prostředí Vám rádi zprostředkujeme právní pomoc u některé ze spolupracujících zahraničních právních kanceláří.
PRÁVNÍ OBORY
OBČANSKÉ PRÁVO
Agenda občanského práva je stěžejním právním oborem a dotýká se úzce všech našich klientů. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku pak vzrostl důraz na kvalitu poskytovaných služeb v této oblasti. V rámci této agendy radíme klientům v nejrůznějších právních vztazích, jako jsou např. právní vztahy k nemovitostem, závazkové vztahy, pracovněprávní vztahy, odpovědnostní vztahy atp. Naši právníci jsou schopni komplexně připravit založení obchodní společnosti a poskytovat rady v korporátní oblasti. Našim klientům však zajišťujeme právní pomoc například i v právu rodinném.
TRESTNÍ PRÁVO
V rámci agendy trestního práva jsme připraveni převzít obhajobu klientů v trestních věcech, jakož i poskytovat právní pomoc poškozeným v trestním řízení včetně sepisování trestních oznámení. Naši právníci dlouhodobě působí jako obhájci v trestním řízení a mohou klientům nabídnout pečlivý a individuální přístup a zajistit kvalitní obhajobu.
SPRÁVNÍ PRÁVO
Z dalších právních oborů, v nichž naše kancelář poskytuje právní služby, je nutné zmínit správní právo, a to především právo veřejných zakázek, právo stavební, živnostenské, katastrální, energetické a vodní. Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexního právního servisu při zadávání veřejných zakázek jejich zadavateli a tyto zkušenosti jsme schopni využít též při poskytování právních služeb uchazečům o veřejné zakázky. Specializací naší kanceláře je vodoprávní oblast a právní vztahy při provozování vodovodů a kanalizací.
Facebook